Kisuke Blue 2 Warikomi Gyuto 240mm

$479.00

Kisuke Blue 2 Warikomi Nakiri 165mm

$349.00

SG2 Zuiun Bunka 180mm

$399.00

Shiro Kamo SG2 Black Damascus Nakiri 165mm

$349.00

Tadafusa Blue 2 Nashiji Gyuto 180mm

$239.00
-14%
nicht vorrättig
Bündeln
Chef Tool Bundle Schnellansicht

Chef Tool Bundle

$104.00 $89.00

@ChefsEdgeau

Check Us Out On Instagram

Warenkorb

×